Á.Sz.F.

A SMARAGD OPTIKA Kft.
www.smaragdkupon weboldalra vonatkozó

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
2017

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, Eredeti dokumentum letöltése) határozzák meg a SMARAGD OPTIKA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1162 Budapest, Mátyás király utca 23.: „Szolgáltató") által működtetett www.smaragdkupon.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Regisztrálónak minősül minden olyan nagykorú, cselekvőképes természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál (a továbbiakban: Regisztráló).

Látogatónak minősül mindenki, aki a Weboldalt regisztráció nélkül használja (a továbbiakban: a Látogató).

A Weboldalt Regisztrálóként kiskorúak nem használhatják, regisztrációkor a Regisztrálónak a nagykorúságáról nyilatkoznia kell. A Látogató a Weboldal használatával, a Regisztráló a Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et, illetve kupon vásárlása esetén az adott kuponra vonatkozó vásárlási feltételeket (ha van ilyen), továbbá a kuponnal igénybe venni kívánt árut értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó személy (a továbbiakban: „Partner”) honlapján feltüntetett kupon(ok) felhasználására vonatkozó feltételeit.

A Regisztráló vállalja, hogy nyomon követi a jelen ÁSZF, az adott kupon vásárlási feltételeinek, és a kuponra, illetve annak felhasználására vonatkozó bármilyen egyéb szabály, feltétel változásait.

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et és/vagy az Adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan módosítani azzal, hogy minden módosítás legalább hatályba lépése előtt 15 nappal publikálásra kerül a Weboldalon. A módosítás a már megkötött szerződéseket nem érinti, kivéve, ha ez a módosítás természetéből fakad. A 15 napos határidőt időközbeni jogszabály változás esetében nem kötelező betartani.

Amennyiben a Regisztráló a jelen ÁSZF-et, az adott kuponon esetlegesen feltüntetett vásárlási feltételeket, továbbá a Partner weboldalán rögzített feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

I. Látogatás, regisztráció

A Weboldal megismerése, az azon való böngészés regisztrációhoz nem kötött, azon a Látogatók szabadon tevékenykedhetnek, azonban a Weboldalon nyújtott szolgáltatások jelentős részét nem érik el.

A Látogatók a Weboldalt előzetes regisztráció útján vehetik igénybe, azaz a kuponvásárláshoz a Látogatónak regisztráció útján Regisztrálóvá kell válnia. A regisztráció során személyes adatait megadó Látogató elfogadja a rendszer használatának szabályait. A Regisztráló kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek. A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Regisztrációval a Regisztrálók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezelje adataikat. Az adatkezelésről bővebben az Adatkezelési Szabályzatban adunk tájékoztatást.

A regisztráció megtörténtéről a Regisztráló e-mail értesítést kap.

A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli a tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért/hibáért, illetve egyéb problémáért. Amennyiben a Regisztráló adataiban változás állna be, és erről nem értesíti a Szolgáltatót a regisztrációs adatok módosításával, úgy az ebből következő károkért a Szolgáltató/ felelősséget nem vállal.

A regisztrációval a Regisztrálók kötelezik magukat arra, hogy nem használják a Weboldalt jogszabályellenes, tisztességtelen vagy ízléstelen, illetve bármilyen általánosan elfogadott Internet felhasználási szabállyal ellentétes tartalom, adat feltöltésére, illetve üzenet továbbítására vagy fogadására. Az ilyen magatartás a regisztráció törlését eredményezhetik, amely miatt a Regisztráló a Szolgáltatóval szemben semmilyen igénnyel nem élhet.

A Regisztrálók adataik, illetve regisztrációjuk törlését ügyfélszolgálatunktól kérhetik az info@smaragdkupon.hu e-mail címen.

II. A Weboldal használata

II.1. Általános feltételek

Az oldalon az Szolgáltató által az interneten működtetett online szolgáltatás érhető el, amely a Szolgáltató és a Partnerek információs szolgáltatásaiból állnak. Az oldalon a Partnerek által meghirdetett kedvezményes termékek vagy szolgáltatások igénybevételére feljogosító kuponokat lehet megrendelni, lefoglalni.

Regisztráló felelős a saját hardver- és szoftver-eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére és megfelelően biztonságosak, ideértve a személyes adatainak biztonságát is.

A Weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent az általánostól eltérő kockázatot. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Látogató, illetve a Regisztráló részéről az internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal tartalmát korlátozás és értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

II.2. Kuponok megvásárlásának menete

II.2.1. Megrendelés

Amennyiben a Regisztráló valamely akcióban meghatározott szolgáltatást igénybe kíván venni vagy terméket meg kíván vásárolni, úgy a "Megveszem/Ajándékozom" gombra kattintással kezdeményezheti a termék vagy szolgáltatás lefoglalását. A termék vagy szolgáltatás lefoglalásáért átutalással vagy bankkártyával, illetve egyéb, az oldalon megjelenített módon fizethet.

A szolgáltatás díja vagy termék vételára mindig az akcióban feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A kupon megvásárlásával a Regisztráló csak a Weboldalon feltüntetett foglalási díjat köteles megfizetni, a szolgáltatás díjának vagy a termék vételárának fennmaradó részét a kupon beváltásakor a Partner részére kell megfizetni.

Az Szolgáltató a Regisztráló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően a megrendelést elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja a Regisztráló részére. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Regisztráló részére nem kerül megküldésre, akkor a Regisztráló ajánlati kötöttsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A Weboldalról megrendelhető szolgáltatások díjai, illetve termékek vételárai változtatásának jogát az Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások díjait vagy termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben valamely akcióban nyilvánvalóan hibás vagy téves ár kerül meghirdetésre (különös tekintettel például a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" forintos vagy "1" forintos árra) akkor az Szolgáltató nem köteles a kupont hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást/teljesítést, amelynek ismeretében a Regisztráló elállhat vásárlási szándékától.

II.2.2. Fizetés

A Regisztráló a Weboldalon a Megveszem/Ajándékozom gombra való kattintás után megjelenő információk, illetve a regisztrált e-mail címére megküldött visszaigazoló e-mailben szereplő információk alapján megteheti a foglalási díj befizetését. Az alábbi fizetési módok elfogadottak a Weboldalon:

  1. a) Fizetés átutalással;
  2. b) Fizetés bankkártyával;
  3. c) Fizetés egyéb, a weboldalon esetlegesen meghirdetett módon.

A Regisztrálónak bármely fizetési mód alkalmazásánál hivatkoznia kell, azaz meg kell adnia a közlemény rovatban a megkapott kuponkódot/kódokat.

II.2.3. A kuponok kézhez vétele

Azon Regisztrálók, akiknek az átutalása, illetve befizetése jóváírásra került a Szolgáltató bankszámláján, elektronikus levélben megkapják a kinyomtatható kupont, amellyel igénybe vehetik/átvehetik a megvásárolt szolgáltatást/terméket. A Kupon tartalmazza: a szolgáltatás megnevezését, a Partner megnevezését, elérhetőségeit, a szolgáltatás nyújtásának helyszínét, a kupon névértékét (kivéve ajándékozott kupon), a kuponkódot, a Regisztráló vagy ajándékozás esetén a megajándékozott személy nevét, a kupon érvényességi idejét, illetve a kupon felhasználásának legfontosabb szabályait.

II.2.4. Ajándékozás

A Regisztráló a harmadik személy részére történő vásárláskor az „Ajándékozom" gombra való kattintás után megadja annak a személynek a nevét, akinek ajándékba szánja a Kupont. A befizetés beérkezése után a Regisztráló elektronikus úton, e-mailben megkapja az ajándékba vásárolt kupont. Az ajándék kuponon az ajándékozott neve szerepel és az ellenérték nem kerül feltüntetésre, azonban egyéb tekintetben megegyezik a saját részre megvásárolt kupon adattartalmával.

II.2.5. A kuponok beváltása

A kupont a Regisztráló a kupon érvényességi ideje alatt, az ott meghatározott szolgáltatás/termék igénybevételére használhatja fel, a kuponon feltüntetett feltételek szerint, a szolgáltatás díjának, illetve termék vételárának teljes megfizetésével. Az érvényességi idő lejártát követően a kupon többé nem használható, és nem visszatéríthető. A Szolgáltatás igénybevételéről az adott Partner állít ki bizonylatot (számlát) a Regisztráló részére, a Szolgáltató számlát nem állít ki.

A kupon készpénzre nem váltható: amennyiben a Regisztráló a Partnernél olyan terméket vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, amelynek értéke nem éri el a Kupon névértékét, úgy a Regisztráló nem jogosult a különbözetre.

Mind az Szolgáltató, mind a kupon kibocsátója kizárják felelősségüket a Regisztráló irányába a kupon harmadik személyek által való jogosulatlan felhasználása miatt.

A Partner jogosult a vásárolt kupont a Regisztrálótól kinyomtatott formában elkérni.

A lejárt kupont nem lehet beváltani, hacsak a kupont kibocsátó Partner másként nem rendelkezik.

Hacsak a kupon felhasználási feltételei vagy a Partner másként nem rendelkezik, egy beváltásnál csak egy kupon használható fel és az nem kombinálható más kuponokkal, promóciókkal, egyéb kedvezményekkel.

II.3. Hírlevélre küldése

Azon Regisztrálók vagy Látogatók számára, akik szeretnének a Szolgáltató ajánlatairól információt kapni, illetve a fontosabb hírekről tájékozódni a Szolgáltató hírlevelet küld.

Annak érdekében, hogy a Regisztráló hírlevelet kaphasson a regisztráció során ezt kérnie kell, az erre vonatkozó checkbox kipipálásával. A feliratkozásról a Regisztráló vagy a Látogató külön e-mail értesítést kap. A hírlevélről a Weboldalon vagy a hírlevél végén megjelentetett linkre kattintva bármikor ingyenesen le lehet iratkozni.

III. Szavatosság

A Szolgáltató a Weboldal üzemeltetésével kizárólag közvetítő szolgáltatást nyújt, a Szolgáltató közvetítő szolgáltatónak minősül, amelynek megfelelően a Szolgáltatót a Weboldalon közvetített termékek és szolgáltatások vonatkozásában sem jótállás sem, termék- illetve kellékszavatosság nem terheli. Jótállási, termék- illetve kellékszavatossági kötelezettség a Partnert terheli, a kupont megvásárló Regisztráló kizárólag a Partnerrel (illetve az általa esetlegesen megjelölt harmadik személlyel) szemben érvényesítheti ezen jogait.

IV. Elállás

A kupont megvásárló Regisztráló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől/megrendeléstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a kupont megvásárló Regisztráló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállás joga a kupont megvásárló Regisztráló a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időben is megilleti.

A kupont megvásárló Regisztráló internetes oldalunkon is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát, amely esetben az elállást haladéktalanul e-mail útján visszaigazoljuk. Az elállási/felmondási nyilatkozatminta a bejelentkezés után a http://smaragdkupon.hu/page/aszf.html oldalon érhető el.

A kupont megvásárló Regisztráló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Elállás esetén a kupon érvénytelenítésre kerül, az nem használható fel.

Ha a kupont megvásárló Regisztráló a megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre.

Ha a kupont megvásárló Regisztráló a megrendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy a foglalási díj visszatérítése a Regisztráló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.

V. Felelősség korlátozása

A Weboldal Szolgáltatója a Partner által nyújtott szolgáltatások, értékesített termékek beváltásáért nem tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Partner által nyújtott szolgáltatás igénybevétele során, általa értékesített termékkel kapcsolatosan a Regisztrálót bármilyen kár, sérelem vagy bármilyen egyéb joghátrány érné, úgy a Szolgáltató az ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, a Regisztráló kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat, ezt a Regisztráló kifejezetten elfogadja és lemond az Szolgáltatóval szembeni igényérvényesítés lehetőségéről.

Tekintettel arra, hogy Szolgáltató a Weboldalon közvetítő szolgáltatóként jár el, a Partnerei által meghatározott termékek és szolgáltatások minőségéért, mennyiségéért vagy bármilyen egyéb paraméteréért nem tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Regisztráló által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

Szolgáltató a termékek és szolgáltatások leírását teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a termék vagy szolgáltatás leírt és a valós tulajdonságai között eltérés lenne, úgy az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.

Az elveszett vagy ellopott kuponokért vagy kuponszámokért sem az Szolgáltató, sem a Partnerek nem vállalnak felelősséget.

VI. Panaszkezelés

A Regisztráló az alábbi módon tehet panaszt az Szolgáltatónál:

  • - elektronikusan: info@smaragdkupon.hu e-mailen
  • - írásban: a Szolgáltatónak székhelyére címzett levélben, a borítékra ráírva, hogy „Panasz – a Smaragdkupon Weboldallal kapcsolatban”.

A Szolgáltató a panasz kézhezvételét követően 8 (nyolc) napon belül vállalja a panaszok kivizsgálását. A Panasz kivizsgálásáról a Szolgáltató ugyanolyan módon értesíti a panaszost, mint amilyen módon a panasz hozzá beérkezett.

A panaszos panaszának elutasítása esetén, illetve a Szolgáltatóhoz intézett panasz helyett jogosult a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulni.

A kormányhivatalok eljárásáról bővebb információt az alábbi weboldalán talál: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535.

Panasz esetén lehetőség van békéltető testületi eljárást is kezdeményezni. A békéltető testületi eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A Szolgáltató kötelezően nem veti alá magát valamely békéltető testület ajánlásának.

A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás (Partner), vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az előbb hivatkozottan illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A panaszos jogosult bírósági vitarendezési mechanizmust is igénybe venni.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják az alábbi linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU A platformon a fogyasztó regisztrációt követően töltheti ki, illetve nyújthatja be a vitarendezésre vonatkozó kérelmét.

VII. Szellemi tulajdon

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra az Szolgáltató, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A Weboldal tartalmának a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye nélkül egészben vagy részben történő másolása, rögzítése, szerkesztése, értékesítése vagy bármilyen egyéb módon történő felhasználása, illetve hasznosítása szigorúan tilos.

A Smaragdkupon márkanév és logó az Szolgáltató tulajdona. Az Szolgáltató minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. A Weboldalon megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosáé.

VIII. Tárhelyszolgáltató

A tárhelyszolgáltató neve:Nextserver Kft.

A tárhelyszolgáltató székhelye: Nextserver Kft., 6722 Szeged, Mérey utca 12.

A tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@nextserver.hu

IX. Alkalmazandó jog, részleges érvénytelenség

Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben a ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

Eredeti dokumentum letöltése

Belépés

Számos funkció csak regisztrált tagok számára vehető igénybe.

Elfelejtett jelszó

Új jelszó generálásához kérjük addja meg a regisztrációkor használt e-mail címet vagy felhasználónevet!
Érvényes e-mail cím esetén az új jelszavát pillanatokon belül elküldjük!